Vedtægter

Vedtægter for Skive Atletik- og Motionsklub

 

§1. Klubbens navn er Skive Atletik- og Motionsklub. Klubbens hjemsted er Skive kommune.

 

§2. Klubbens formål er, på forskellig vis, at give medlemmerne mulighed for at opfylde deres behov for bevægelse og samvær med andre, samt at opfylde medlemmernes lyst til konkurrence, både med sig selv og andre.

 

§3. Klubben er medlem af Dansk Atletik Forbund, Dansk Orienterings-Forbund, Dansk Triatlon Forbund og DGI. Klubben er undergivet disses love og bestemmelser.

 

§4. Som aktive medlemmer kan optages enhver, der agter at dyrke idræt eller motion, og som er optagelsesberettiget, jvf. Danmarks Idrætsforbunds love. Som støttemedlem kan enhver borger optages.

 

§5. Ledelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Ledelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3 af ledelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden ledelsen træffer sin afgørelse, have mulighed for at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære årsmøde.

 

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Årsmødets beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en årsmøde beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny årsmødebeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

§6 Beskadiger et medlem ved vold eller uorden klubbens ejendele eller de af klubben benyttede lokaliteter, er vedkommende pligtig at yde fuld erstatning efter ledelsens bestemmelse.

 

§7 Skive Atletik- og Motionsklubs idrætsudøvere er opdelt i en atletikafdeling, en motionsafdeling, en orienteringsafdeling og en triatlonafdeling.

 

§8 Klubbens kontingentsatser fastsættes af ledelsen efter indstilling fra henholdsvis atletikudvalg, motionsudvalg, triatlonudvalg og orienteringsudvalg. Opkrævningsformen fastsættes ligeledes af ledelsen

 

Støttemedlemmer af Skive Atletik- og Motionsklub betaler kontingent. Ledelsen fastsætter kontingentet.

 

Støttemedlemmer kan deltage i klubbens arrangementer og i årsmødet (uden stemmeret og uden valgbarhed), men har ikke adgang til træning og øvrige faciliteter i klubben.

 

Medlemskab af Skive Atletik- og Motionsklub opnås via tilmelding/betaling på klubbens hjemmeside. Medlemmerne er forpligtet til selv at forny medlemsskabet ved udløb. Der udsendes e-mail påmindelse, når fornyelse er aktuel. Medlemmer som ikke har betalt kontingent senest en måned efter fornyelsesfristens udløb, betragtes som udmeldt. Manglende indmeldelse/fornyelse af medlemskab medfører udelukkelse fra benyttelse af klubbens anlæg og deltagelse i klubbens aktiviteter, stævner, refusionsordninger mv.

 

§9 Ledelsen, som består af 4 personer, er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Ledelsen består af formand, sekretær, økonomiansvarlig og aktivitetsansvarlig. Ledelsen vælges på årsmødet.

 

Ledelsen er det overordnede koordinerende led i klubben. Ledelsen skal i løbet af året indkalde til mindst to fællesmøder med afdelingerne. På et af møderne drøftes budget for det kommende år. Ud over de to faste fællesmøder, skal alle tilstræbe, af der over året er en god dialog og kontakt mellem afdelinger og ledelse. Bortset fra forhold der afgøres på et årsmøde, så kan ledelsen træffe beslutning om alle forhold i klubben. Beslutning om forhold der naturligt hører hjemme i en afdeling, kan kun træffes efter forudgående dialog/forhandling med pågældende afdeling.

 

Nye kandidater til ledelsen meddeles skriftligt til ledelsen senest 14 dage før årsmødet.

 

Ledelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

 

Klubben tegnes af formanden. Ved mindre økonomiske dispositioner, låneoptagelse, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af hele ledelsen.

 

§10. Alle afdelingsudvalg består af en formand samt 3 personer. Kandidater til afdelingsudvalg kan opstilles på årsmødet. Afdelingsudvalgene kan beslutte at supplere sig selv ud over de fire valgte medlemmer.

 

§11 Årsmødet er klubbens øverste myndighed.

 

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i januar måned, og indkaldes med 3 ugers varsel i dagspressen, på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være ledelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før årsmødet. Regnskabet, indkomne forslag samt kandidater til ledelsen skal være lagt på hjemmesiden samt være tilgængelig i klublokalet 1 uge før årsmødet.

 

§12 Årsmødet er beslutningsdygtig, når 1/8 af klubbens stemmeberettede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet indkaldes til ekstraordinært årsmøde, der er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

§13 Stemmeberettigede og valgbare er alle klubbens medlemmer, fyldt eller over 15 år og med mindst en måneds medlemskab. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valg kræver personligt eller skriftligt tilsagn fra de foreslåede. Lovændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

§14 Ekstraordinært årsmøde afholdes enten på ledelsens foranledning, eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/8 af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes med 8 dages varsel.

 

§15 Årsmødet vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af ledelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog §5, §13, og §20. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra mindst ét stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.

 

Årsmødets beslutninger indføres i en protokol.

 

§16 Det ordinære årsmødes dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Den økonomiansvarlige fremlægger regnskabet.

4.   Atletikudvalgets beretning.

5.   Motionsudvalgets beretning.

6.   Orienteringsudvalgets beretning.

7.   Triatlonudvalgets beretning.

8.   Behandling af indkomne forslag.

9.   Den økonomiansvarlige fremlægger budgetforslag.

10. Valg af formand - (lige år).

11. Valg af sekretær - (ulige år).

12. Valg af økonomiansvarlig - (ulige år).

13. Valg af aktivitetsansvarlig - (lige år).

14. Valg af formand for atletikudvalget - (lige år).

                14a. Valg af 1 medlem til atletikudvalget - (lige år).

                14b. Valg af 2 medlemmer til atletikudvalget - (ulige år).

15. Valg af formand for motionsudvalget - (ulige år).

                15a. Valg af 1 medlem til motionsudvalget - (ulige år)

                15b. Valg af 2 medlemmer til motionsudvalget - (lige år).

16. Valg af formand for orienteringsudvalget - (lige år).

                16a. Valg af 1 medlem til orienteringsudvalget - (lige år).

                16b. Valg af 2 medlemmer til orienteringsudvalget - (ulige år).

17. Valg af formand for triatlonudvalget - (ulige år).

                17a. Valg af 1 medlem til triatlonudvalget - (ulige år).

                17b. Valg af 2 medlemmer til triatlonudvalget - (lige år).

18. Valg af 2 revisorer - (hvert år).

19. Valg af 1 revisorsuppleant - (hvert år).

20. Eventuelt.

 

 

§17 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Ledelsen skal inden den 20. januar afgive driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges på det ordinære årsmøde til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernespåtegning. Budgetforslag for det kommende år skal ligeledes forelægges årsmødet.

 

§18 Revisorerne skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne kan, i løbet af året, foretage uanmeldt/anmeldt kasseeftersyn.

 

§19 Ledelsen hæfter ikke for klubbens gældsstiftelse og lånoptagelse.

 

§20 Forslag om klubbens opløsning skal behandles på to på hinanden følgende årsmøder, hvor mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Opløsning kan kun finde sted, såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens redskaber Skive Kommune. Klubbens eventuelle midler skal indsættes på en spærret konto i max. 5 år, at regne fra datoen for det opløsende årsmøde. I disse 5 år administreres kontoen af Skive Idræts Samvirke (SIS).

 

I spærringsperioden vil der kun kunne hæves penge fra kontoen til støtte til en nystartet klub, der helt eller delvist tilbyder flg. aktiviteter: Atletik, motionsløb, orienteringsløb og triatlon. Ved nystartet klub forstås en klub med vedtægter, valgt ledelse og medlem af Skive Idræts Samvirke (SIS). Kun Skive Idræts Samvirke (SIS) kan beslutte, hvornår der kan ydes støtte til en ny klub.

 

Efter spærringsperioden tilfalder midlerne Skive Idræts Samvirke (SIS).

 

Klubben er stiftet den 6. december 1976, som en adskillelse og videreførelse af Skive Idræts Klubs atletik- og motionsafdeling.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. december 1976, med ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger/årsmøder.

 

31. januar 1978.

30. januar 1979.

29. januar 1980.

29. januar 1981.

28. januar 1982.

27. januar 1983.

26. januar 1984.

24. januar 1985.

23. januar 1986.

22. januar 1987.

19. januar 1989.

25. januar 1990.

24. januar 1991.

26. januar 1995.

30. januar 1997.

25. januar 2001.

24. januar 2002 - Bl.a. nedsættelse af ungd. udvalg (atletik).

23. januar 2003 - Bl.a. optagelse af Skive Rulleskøjteklub "Rulleskiven" som afdeling.

22. januar 2004 - i §10 og §18.

27. januar 2005 - ophævet §16, stk 9: Arrangementudvalg nedlagt.

26. januar 2006 - i §20.

25. Januar 2007 - §4, §9 og §17.

26. januar 2009 - §20.

28. Januar 2010 - §10.

25. Januar 2011 - §8.

26. Januar 2012 - §9 og §10.

27. januar 2013 - §3, §5, §6, §8, §9, §10, §11, §12, §14, §15 og §20.

24. Januar 2016 - §3, §7, §8, §16, §20.anuar 2017 - §16 og mindre justeringer i flere andre §§.

 

 

 

SENESTE NYT

Indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinært årsmøde

Skive Atletik- og Motionsklub indkalder hermed til ordinært årsmøde

Torsdag den 24. januar 2019 kl 18.30

I Vip-lokalet på Skive Stadion.

Beretninger, årsrapport sa…

Læs mere

Skive AM forlænger samarbejdsaftalen med Trimtex

 

Klik her for at læse fælles pressemeddelelse

 

Læs mere

Indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinært årsmøde

Skive Atletik- og Motionsklub indkalder hermed til ordinært årsmøde

Torsdag den 25. januar 2018 kl 18.30

I Vip-lokalet på Skive Stadion.

Beretninger, årsrapport sa…

Læs mere